arsa-tarla-degerleme

Arsa-Tarla Değerleme

Arsa değerlemesi (ekspertizi) yapılırken güncel imar durumuna göre emsal karşılaştırma ve proje geliştirme yaklaşımları kullanılır. Bu durum tespiti, arazinin fiziki durumu, topografyası, lokasyon, ulaşım, altyapı, imar ve detaylı yapılaşma koşulları vb. gibi piyasa değerini etkileyen tüm etmenleri kapsamaktadır. İmarlı arsaların değerleme işlemlerinde arazi üzerinde taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin uyguladığı imar planını ve yapılaşma koşullarını, arazinin topografik yapısı, sosyal ve ekonomik çevre yapısı, bölgedeki yatırım kararları ve bölgenin gelişim yönünün belirlenmesi imar planının getirdiği yapılaşma koşulları ile en verimli nasıl kullanılabileceğine yönelik tüm araştırmaların yapılması işlemi proje geliştirme hizmetinin kapsamına girmektedir.

Tarla değerlemesi, arsalardan farklı olarak bazı şartları sağlaması ile tarımsal amaçlı yapılar dışında genel anlamda yapılaşma izni bulunmayan ve sadece tarımsal amaçlar için kullanılabilen arazilerdir (Tüm araziler tarımsal kullanım için uygun olmayabilir). Tarla olarak nitelendirilen mülklerin değerlemesi yapılırken kadastro paftası incelenerek konumunun, büyüklüğünün ve geometrik şeklinin arazi ile uyumlu olup olmadığına bakılır. Bununla birlikte kadastro yoluna cephesinin olup olmadığının incelenmesi, arazinin topoğrafik yapısı, hisseli olup olmaması, tarımsal üretime elverişli olup olmadığı, ulaşım imkanları, toprak koruma kanunu kapsamında bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya böyle bir kısıtlama içinde yer alma ihtimalleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilgiler çerçevesinde değere ulaşmak için emsal karşılaştırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemle benzer özellikteki araziler seçilerek konum, büyüklük, cephe özellikleri, ulaşım olanakları, tarımsal verimliliği, arazi üzerinde ekili bir ürün olup olmama gibi etkenler de dikkate alınarak nihai değer takdiri yapılır.

Bazı hallerde arazi (tarla) değerlemelerinde tarımsal gelir değeri üzerinden de çalışmalar yapılmaktadır. Bu yöntem ile tarım arazilerinden elde edilecek yıllık net gelirin ortalama 20 yıl ile çarpılması sonucunda arazi değerine ulaşılır. Tarımsal verimliliği ve yıllık net gelir üretme kapasitesi yüksek olan arazilerin değeri de doğal olarak emsallerine oranla daha yüksek olmaktadır.